KONTAKT O NÁS PŘIDAT K OBLÍBENÝM
HLEDAT:
e-shop zdarmae-shop zdarma
 
e-shop zdarma
KategorieReklama:

I. Základní ustanovení

 I.a. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží a služeb mezi prodávajícím  Romanem Štarhou IČ: 71999728, neplátce DPH (dále jen „Prodávající") a spotřebiteli (dále jen „Kupující"). Kupujícímu se doporučuje seznámit s Všeobecnými obchodními podmínkami a reklamačním řádem ještě před objednáním zboží. Prodávající NENÍ plátcem DPH, všechny ceny na internetových stránkách http://aloes.eshop-zdarma.cz  jsou aktuální. Uvedené ceny platí pouze při objednání přes internetový obchod http://aloes.eshop-zdarma.cz.

Prodávající:

Roman Štarha, IČ 71999728, je fyzická osoba se sídlem v Ostravě podnikající od roku 2006 s předmětem podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. Neplátce DPH.

Kupující:

 Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak. Kupující při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech. Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními uzavření kupní smlouvy prostřednictvím internetu v § 1811 odst. 2, v § 1820 odst. 1 a v § 1826 odst. 1, Občanský zákoník, zákon č. 89/2012 Sb., jakož i předpisy souvisejícími. Individuální smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je nadřazena obchodním podmínkám.

II. Systém objednávání

II.a. Objednávka zboží a služeb se děje prostřednictvím elektronické objednávky na http://aloes.eshop-zdarma.cz (dále jen „e-shop"). Objednávat je možné 24h denně, 7 dní v týdnu, ovšen jen v době funkčnosti E-shopu.
Od 11. října do 15. dubna je E-shop uzavřen, objednávky nepřijímám ani nevyřizuji.

Předměte prodeje je libovolné zboží z internetového katalogu http://aloes.eshop-zdarma.cz nebo jiné zboží specifikované písemnou dohodou mezi prodávajícím a kupujícím. Zboží se objednává a Smlouva se uzavírá:

1) prostřednictvím E-shopu na internetových stránkácg http://aloes.eshop-zdarma.cz

2) e-mailem na adresu uvedenou na internetových stránkách:  xin.xiu(zavináč)email.cz

 II.b. Nestanoví-li již uzavřená kupní smlouva nebo jiné písemné ujednání mezi prodávajícím a kupujícím jinak, vyjadřuje kupující odesláním objednávky souhlas s těmito VOP.

Potvrzením objednávky ze strany prodejce dochází k uzavření kupní smlouvy a kupující se tímto zavazuje k odebrání objednaného zboží a k uhrazení příslušné částky. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku potvrzení objednávky. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetové prodejny http://aloes.eshop-zdarma.cz jsou závazné. Podáním objednávky Kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku a náklady na použití těchto prostředků (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) hradí sám.

 II.c. Pro stanovení kupní ceny je určující cena zboží zobrazovaná webovým rozhraním v době provedení objednávky. Objednávky vyřizuji podle pořadí obratem, většinou od 3 do 7 dní. Zejména na počátku sezóny může dojít ke zpoždění díky nevhodnému počasí. Rostliny posílám podle počasí od 16. dubna do 10. října Od 11. října do 15. dubna rostliny NEPOSÍLÁM. Rostliny odesílám dle počasí v pořadí, v jakém jsem obdržel objednávky.

 II.d. Zboží je pro zákazníka rezervováno ihned po zadání objednávky. V případě platby dobírkou je zboží rovněž v nejbližším možném termínu expedováno. V případě zálohové platby (zálohová faktura) je Zboží pro zákazníka rezervováno po dobu 10 kalendářních dní od objednání. Pokud v této době NEDOJDE k uhrazení peněžní částky, pak je zboží 11. den uvolněno k dalšímu prodeji a zákazník je E-mailem vyrozumněn o STORNU objednávky.

III. Dodací podmínky

III.a. Expediční lhůta

Expedice (objednaného zboží) pak znamená předání objednaného zboží Prodávajícím přepravci. Dodací lhůta se pohubuje od 2 do 14 dnů, v závislosti na struktuře a rozsahu Objednávky (viz karta daného produktu v e-shopu). Kupující bere na vědomí, že termín dodání, který je uveden v potvrzení objednávky, je pouze orientační a nemusí odpovídat skutečnému datu dodání zboží. O této skutečnosti informuje Prodávající kupujícího. V případě objednání problematického zboží může vyjímečně dojít k prodloužení lhůty.

Při dodání zakoupeného zboží se Prodávající zavazuje vystavit fakturu se všemi potřebnými náležitostmi účetního dokladu. 

Prodávající je oprávněn dodat zboží v částečných dodávkách. O této skutečnosti informuje Prodávající Kupujícího. Chybějící zboží z částečných dodávek neopravňuje Kupujícího vypovědět Smlouvu jako celek či odstoupit od dosud nedoručených částečných dodávek zboží.

IV. Platební podmínky a přechod vlastnických práv

IV.a Platba za zboží je možná výhradně jen bankovním převodem. Úhrada ceny se uskutečňuje dle předběžné dohody buď převodem na základě faktury s předem dohodnutou splatností, nebo v hotovosti při převzetí zboží, a to spediční firmě - České poště (ta následně provede bankovní převod na účet prodávajícího). Pro vyloučení pochybnosti se uvádí, že tato dohoda není součástí uzavřené Smlouvy. K úhradě ceny nelze použít směnku. V případě platby v hotovosti oznámí Prodávající Kupujícímu den předem dodávku zboží. Zboží se doručuje dle zvoleného způsobu Kupujícím v internetové objednávce, způsoby doručení jsou:

  • doručení Českou poštou (standardní balík BA)
  • doručení Českou poštou (balík do ruky DR)
  • spedicí PPL (jen po vzájemné domluvě)

Místem doručení zboží je doručovací adresa uvedená Kupujícím v elektronické objednávce.

IV.b. V případě platby převodem se zboží odesílá po přijetí této platby na účet.

Výše poštovného se může během roku změnit v závislosti na cenách poštovních zásilek. Balné u zásilek posílaných poštou/spedicí činí 30,-Kč. U objednávek nad 500,-Kč balné neúčtuji.

Všeobecné Platební podmínky:

  • platba bankovním převodem (doručení zásilky na základě připsání částky na účet Prodávajícího)
  • na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce a poté bankovním převodem uhradí částku dodavateli)

Platba bankovním převodem je možná POUZE z účtu vedeného u některé z českých, slovenských nebo EU bank. Při platbě ze zahraničního účtu budou účtovány poplatky s tím spojené.

Platby v České republice:

Bankovní převod v CZK na účet 2400552903/2010

nebo využívejte  platbu složenkou v Kč na účet.

Do zahraničí  rostliny neposílám.

Zboží je zasíláno až po úhradě a připsání částky na účet prodávajícího NEBO je zasíláno na dobírku.

IV.c. Prodávající si vyhrazuje právo v odůvodněných případech požadovat úhradu celé ceny nebo její části předem. V případě neuhrazení dohodnuté ceny má právo Prodávající odstoupit od Smlouvy. Kupující není oprávněn zadržet vůči Prodávajícímu úhradu jakékoli částky z důvodu domnělého nároku náhrady újmy vůči Prodávajícímů či jakéhokoli domnělého porušení Smlouvy ze strany Prodávajícího a ani nemá právo na jednostranné započtení jakékoli pohledávky proti pohledávce Prodávajícího na úhradu ceny.

IV.d. Nebezpečí škody na zboží přechází na Kupujícího okamžikem předání dodávky zboží. Vlastnictví ke zboží přechází na Kupujícího okamžikem zaplacení kupní ceny za dodané zboží. Zaplacením se rozumí připsání placené částky na účet Prodávajícího (2400552903/2010).

V. Odstoupení od smlouvy

V souladu s § 1820 odst. 1 písm. f) nového občanského zákoníku (Občanský zákoník), má kupující právo odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu do 14 dní od převzetí. Doporučujeme Vám odstoupit od kupní smlouvy písemně.

VI. Odpovědnost za vady a odpovědnost za újmu

VI.a. Při převzetí je Kupující povinen provést fyzickou kontrolu dodaného zboží a porovnat s údaji na dodacím listu. Jestliže při kontrole zjistí zjevné vady nebo chybějící případně poškozené zboží, je povinen tuto skutečnost ihned oznámit Prodávajícímu. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. Zásilky, jejichž obal je zjevně poškozen nebo jsou zřejmé jiné známky poškození zásilky, Kupující nepřevezme a reklamuje přímo u zásilkové služby nebo pošty. Na pozdější reklamace tohoto charakteru nebude brán zřetel.

Odpovědnost Prodávajícího na náhradu újmy, včetně ušlého zisku je omezena částkou, která byla uhrazena Kupujícím za takové zboží, jež prokazatelně v přímé souvislosti způsobilo újmu.

VII. Bezpečnost a ochrana informací

Prodávající je povinen nakládat s osobními údaji kupujících ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů. Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání Přepravci).

Kupující je povinen neprodleně oznámit poskytovateli jakékoli změny svých identifikačních, fakturačních a kontaktních údajů, které by mohly mít vliv na plnění kupní smlouvy.

VIII. Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (VOP) jsou platné od 01.01.2014 (spuštění E-shopu). Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění, na smlouvy uzavřené před změnami však tyto změny ve Všeobecných obchodních podmínkách nemají vliv. Vypracováno v souladu s občanským zákonem č. 89/2012 Sb.. Změny jsou vyhrazeny.

7244 návštěvníků

Tento e-shop využívá systém eshop-zdarma.cz!